Reglugerð Sjúkrasjóðs Leiðsagnar

 1. 1. gr. Nafn sjóðsins og heimili

  1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Leiðsagnar - stéttarfélags leiðsögumanna.

  1.2 Sjóðurinn er eign Leiðsagnar og er heimili hans á skrifstofu félagsins.

  2. gr. Verk­efni sjóðsins

  2.1 Verk­efni sjóðsins er að veita sjóðs­fé­lögum fjár­hags­að­stoð í veikinda-, slysa- og dá­nar­t­il­vikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

  2.2 Verk­efni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrir­byggjandi að­gerðum sem snerta öryggi og heilsu­far.

  3. gr. Tekjur

  3.1 Tekjur sjóðsins skv. kjarasamningum félagsins sbr. 7. gr. laga nr. 19/1979, samnings­bundin gjöld atvinnu­rek­enda til sjóðsins, eru 1.25% af launum.

  3.2. Vaxta­tekjur og annar arður.

  3.3 Gjafir, fram­lög og styrkir.

  3.4 Aðrar tekjur sem að­al­fundur fé­lagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

  4. gr. Stjórn og rekstur

  4.1 Stjórn sjóðsins er stjórn Leiðsagnar og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjár­reiðum sjóðsins. Heimilt er stjórn sjóðsins að skipa tveggja manna úthlutunarnefnd sér til ráðuneytis.

  4.2 Stjórnun sjóðsins skal vera í sam­ræmi við þau sjónar­mið sem gilda skv. almennum stjórn­sýslu­reglum.

  4.3 Heimilt er að fela skrif­stofu Leiðsagnar eða öðrum aðila fjár­reiður og um­sjón með sjóðnum en halda skal halda bók­haldi sjóðsins að­skildu frá öðrum fjár­reiðum Leiðsagnar. Stjórn Leiðsagnar ber ábyrgð á eignum og skuldbindingum sjóðsins en heimilt er stjórninni að fá utanaðkomandi aðila.

  4.4. Stjórn sjóðsins skal gæta þess að höfuðstóll sjóðsins fari aldrei niður fyrir 60 milljónir króna.

  4.5 Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

  5. gr. Bókhald, reikningar og endur­skoðun

  5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af fé­lags­legum skoðunar­mönnum og lög­giltum endur­skoðanda fyrir að­al­fund Leiðsagnar.

  5.2 Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

  5.3 Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr.

  5.4 Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 40.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

  6. gr. Út­tekt óháðra eftir­lits­aðila

  6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

  6.2 Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá trygginga­fræðing eða lög­giltan endur­skoðanda til þess að meta fram­tíðar­stöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um at­hugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda mið­stjórn ASÍ út­tekt þessa með árs­reikningi sjóðsins.

  6.3 Við mat á fram­tíðar­stöðu sjóðsins skal til­greina rekstrar­kostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuld­bindingar sínar. Sér­staka grein skal gera fyrir áhrifum á af­komu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.

  6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuld­bindingar sínar skv. niðurstöðu út­tektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir að­al­fund tillögu að breytingu á reglu­gerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuld­bindingar sínar.

  7. gr. Ávöxtun sjóðsins

  7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftir­far­andi hætti;

  a) í ríkis­skulda­bréfum eða skulda­bréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkis­sjóðs,

  b) með kaupum á markaðs­skráðum verð­bréfum,

  c) í bönkum eða spari­sjóðum,

  d) í fas­t­eignum tengdum starf­semi sjóðsins,

  e) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 40.gr. laga ASÍ.

  8. gr. Ráð­stöfun fjár­muna

  8.1 a) Ávallt skal þess gætt að ráð­stöfun fjár­muna sjóðsins brjóti ekki í bága við til­gang hans eða verk­efni.

  b) Þegar um er að ræða ráð­stöfun fjár­muna til verk­efna sem ekki falla undir megintil­gang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðli­lega ávöxtun þess fjár­magns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.

  8.2. Engar greiðslur eru heimilar af fé sjóðsins aðrar en þær sem getið er um í 12.gr. svo og rekstrarkostnaður.

  9. gr. Grund­völlur styrk­veitinga úr sjúkra­sjóði

  9.1 Rétt til styrk­veitinga úr sjóðnum eiga þeir sem full­nægja eftir­töldum skil­yrðum, sbr. þó 10. gr.

  9.2 Einungis þeir sem greiða stéttarfélagsgjald til Leiðsagnar,

  9.3 Einungis þeir sem sannan­lega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til að­stoðar myndast og sótt er um og greidd hafa verið fyrir 1.25% iðgjöld af launum til sjóðsins í a.m.k. 6 mánuði á síðast liðnum 18 mánuðum.

  9.4 Hafi um­sækjandi verið full­gildur aðili í sjúkra­sjóði annars fé­lags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.

  9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

  10. gr. Sam­skipti sjúkra­sjóða

  10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysa­dag­peninga úr sjúkra­sjóði eins verka­lýðs­fé­lags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

  10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnu­stað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkra­sjóð þegar sótt er um greiðslu, skal um­sækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur stað­festing annarra sjóða á því að um­sækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkra­sjóðurinn skal leita slíkrar stað­festingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfir­lit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna um­sækjandans, tegund og fjár­hæð bóta.

  11. gr. Geymd réttindi

  11. 1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfs­þjálfun, sækir nám­skeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endur­nýjaðan bóta­rétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi um­sækjandi áður verið full­gildur sjóð­fé­lagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilis­á­st­æðum.

  11.2 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

  12. gr. Styrk­veitingar

  12.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði), að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 12 mánuðum.

  12.2 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 12 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

  12.3 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 12 mánuðum.

  12.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 266.700.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Láti sjóðfélagi hvorki eftir sig maka né barn undir 18 ára aldri gangi fjárhæðin til dánarbúsins. Bótafjárhæð miðast við launavísitölu pr. 31.12 2012 sem er 437,7 stig og tekur sömu breytingum og hún.

  12.5 Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1.25%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1.25%.

  12.6 Heimilt er að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði.

  12.7 Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreislum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

  12.8 Sjúkrasjóði er heimilt að taka þátt í eftirfarandi kostnaði

  a) Líkamsrækt:

  Endurgreiddur er kostnaður vegna heilsueflandi líkamsræktar, að hámarki kr. 40.000 á hverju almanaksári. Einungis er greitt fyrir líkamsrækt sjóðsfélaga sjálfs.

  b) Sjúkrameðferðir:

  Endurgreiddur er kostnaður vegna meðferða og/eða heilbrigðisþjónustu samanlagt að hámarki kr. 57.000 á hverju almanaksári fyrir eftirfarandi:

  • Sjúkraþjálfun.

  • Iðjuþjálfun.

  • Sjúkranudd.

  • Meðferð hjá kírópraktor.

  • Sálfræðiþjónustu.

  • Hjúkrunarmeðferð.

  • Félagsráðgjöf.

  • Stoðtækjaþjónustu.

  • Göngugreiningu.

  Meðferðin þarf að vera samkvæmt læknisráði. Meðferðaraðili skal hafa starfsleyfi frá landlækni og meðferð falla undir löggildingu viðkomandi starfsstéttar.

  c) Krabbameinsleit og hjartavernd:

  Endurgreiddur er kostnaður að hámarki kr. 23.000 á hverju almanaksári fyrir krabbameinsleit.

  d) Hjartavernd

  Endurgreiddur er kostnaður að hámarki kr. 23.000 á hverju almanaksári fyrir áhættumat vegna hjartasjúkdóma.

  e) Dvöl á heilsustofnun

  Endurgreiddur er kostnaður vegna dvalar til endurhæfingar að læknisráði hjá viðurkenndri heilsustofnun innanlands. Hámarksgreiðsla er kr. 57.000 á þriggja ára fresti.

  f) Gleraugu og augnaðgerðir

  Endurgreiddur er einu sinni kostnaður vegna laseraðgerða á öðru auga kr. 52.000 eða kr. 104.000 á báðum augum.

  Endurgreiddur er kostnaður vegna linsu- eða gleraugnakaupa (glerjum og umgjörð) að hámarki kr. 52.000 einu sinni á þriggja ára fresti.

  Ekki er endurgreitt fyrir laseraðgerðir og gleraugu hjá sama sjóðsfélaga á sama almanaksári.

  g) Heyrnartæki

  Endurgreiddur er kostnaður vegna kaupa á heyrnartækjum að hámarki kr. 52.000 einu sinni á þriggja ára fresti.

  h) Tannviðgerðir

  Endurgreiddur er kostnaður vegna tannviðgerða sem nemur 40% af heildarkostnaði sé hann hærri en kr. 90.000 á hverja umsókn. Endurgreiðsla er kr. 70.000 að hámarki á hverju almanaksári. Reikningar mega vera allt að 12 mánaða gamlir miðað við umsóknardag. Einungis er tekið er þátt í þessum kostnaði hjá sama sjóðsfélaga á þriggja ára fresti.

  12.9 Fjárhæðir skv. grein 12.8 skulu endurskoðaðar árlega í byrjun hvers ára og breytt í samræmi við hlutfallslega hækkun mánaðarlauna í almennum launaflokki faglærðra leiðsögumanna, nú 4. launaflokki. Yfirlit yfir styrkfjárhæðir skulu birtar á heimasíðu félagsins.

  12.10 Styrkir til stofnana og fé­laga­sam­taka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.

  12.11 Við ráð­stöfun fjár­muna skv. 12.8 og 12.9 skal þess gætt að mögu­leiki sjóðsins til að standa við upp­haf­legar skuld­bindingar sínar vegna sjúk­dóma og slysa skerðist ekki. Í reglu­legri út­tekt á af­komu sjóðsins, skv. 6. gr., skal út­tektar­aðili skoða þennan þátt sér­stak­lega.

  12.12 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

  13. gr. Lausn frá greiðslu­skyldu

  13.1 Ef far­s­óttir geisa getur sjóðs­stjórn leyst sjóðinn frá greiðslu­skyldum sínum um stundar­sakir. Einnig getur sjóðs­stjórn ákveðið að lækka um stundar­sakir upp­hæð dag­peninga ef af­komu sjóðsins virðist hætta búin.

  14. gr. Til­högun greiðslna úr sjóðnum

  14.1 Af­greiðsla sjóðsins skal vera á skrif­stofu Leiðsagnar og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.

  14.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrir­komu­lag á greiðslur úr sjóðnum og aðra starfs­til­högun.

  14.3 Stjórn sjóðsins og starfs­menn hans skulu hafa að leiðar­ljósi almennar stjórn­sýslu­reglur um með­ferð upp­lýsinga um um­sóknir og af­greiðslu sjóðsins.

  14.4 Um­sækjandi um greiðslu úr sjóðnum skal leggja fram tilskilin gögn er styðji kröfu hans og veita upplýsingar um tildrög bótakröfu þ.á.m. læknisvottorð. Stjórn sjóðsins getur krafist þess að umsækjandi leggi fram vottorð frá sérstökum trúnaðarlækni sjóðsins.

  15.gr. Fyrning bótaréttar

  15.1 Umsóknir skulu berast stjórn sjóðsins eigi síðar en 2 vikum eftir að til bótakröfu stofnaðist að viðlögðum kröfumissi.

  15.2 Stjórn sjóðsins er heimilt að falla frá ákvæðum gr. 15.1. ef eðlilegar ástæðu hafa komið í veg fyrir að umsókn bærist innan tilskilins frests.

  16. gr. Endur­greiðsla iðgjalda

  16.1 Iðgjöld til ­sjóðsins endur­greiðast ekki.

  17. gr. Upp­lýsinga­skylda

  17.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upp­lýsa sjóðs­fé­laga um rétt þeirra til að­stoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með út­gáfu bæklinga, dreifi­rita og/eða á heimasíðu félagsins.

  18. gr. Breyting á fjár­hæðum og styrkjum

  18.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir að­al­fund breytingar á al­mennum reglum um fjár­hæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.

  19. gr. Breytingar á reglu­gerðinni

  19.1 Breytingar á reglu­gerðinni verða að­eins gerðar á að­al­fundi og þurfa þær að vera sam­þykktar með 2/3 hluta greiddra at­kvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundar­boði.

  19.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

  Þannig samþykkt á framhaldsaðalfundi Félags leiðsögumanna þann 12. apríl 2018.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image