• Stórhöfða 29, 110 Reykjavík
  • Mán - Fim: 13.00 - 15.00 / Lokað á föstud.

Lög Leiðsagnar

(eftir breytingar á aðalfundi 18.júní 2020)

 

I. KAFLI

Nafn félagsins, hlutverk og félagsaðild

1. gr. Nafn

Félagið heitir Leiðsögn - Stéttarfélag leiðsögumanna.

Félagssvæði þess er allt landið og heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

Félagið er aðili að Alþýðusambandi Íslands.

2. gr. Hlutverk

Félagið er samstarfsvettvangur leiðsögumanna í ferðaþjónustu á Íslandi og stéttarfélag þeirra sem starfa við leiðsögn ferðamanna á Íslandi svo og fararstjórn og hópstjórn hérlendis og erlendis.

Tilgangur félagsins er:

a) Að sameina innan sinna vébanda alla þá sem starfa við leiðsögn í ferðaþjónustu hér á landi svo og við fararstjórn og hópstjórn hérlendis og erlendis.

b) Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna, svo sem með því að semja um kaup og kjör þeirra, aðbúnað við vinnu og gæta þess að ekki sé gengið á lagalegan og samningsbundinn rétt þeirra.

c) Stuðla að aukinni menntun og starfshæfni félagsmanna, í skólum og á námskeiðum og vinna að því að koma á menntunarmatskerfi fyrir leiðsögumenn með það fyrir augum að menntun fyrir leiðsögumenn verði í samræmi við evrópskar og alþjóðlegar viðmiðanir og að koma á raunfærnimati fyrir þá sem ekki uppfylla formleg menntunarskilyrði.

d) Að vinna að góðri umgengni um landið og stuðla að bættu öryggi ferðamanna.

e) Að kynna störf leiðsögumanna og koma fram fyrir þeirra hönd á opinberum vettvangi hér á landi og erlendis.

f) Að setja siðareglur og gæðastaðla fyrir þá sem starfa að leiðsögn í ferðaþjónustu á Íslandi.

3. gr. Félagsaðild

Rétt til aðildar að Leiðsögn eiga;

a. allir sem starfa að leiðsögn, fararstjórn og hópstjórn í ferðaþjónustu á Íslandi eða á vegum íslenskra fyrirtækja erlendis

b. greiða félagsgjöld til félagsins í samræmi við lög þess.

c. og standa ekki í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan Alþýðusambands Íslands.

Félagsmenn, sem missa starf sitt á vinnumarkaði, geta áfram verið félagsmenn gegn greiðslu félagsgjalds af greiðslum úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem sjóðurinn hefur milligöngu um að skila til félagsins.

Þeir sem hafa verið félagsmenn óslitið í 3 ár áður en þeir láta af störfum við leiðsögn geta verið félagsmenn áfram gegn greiðslu lágmarksfélagsgjalds skv. 6. gr. og átt aðild að fagdeildum félagsins gegn greiðslu fagdeildargjaldsins. Þeir eru án atkvæðisréttar um kjarasamninga. Fagdeildargjaldið má lækka um helming þegar félagsmaður nær 67 ára aldri.

Réttindi félagsmanna samkvæmt 2. og 3. mgr. í sjóðum félagsins eru háð nánari reglum einstakra sjóða Leiðsagnar.

4. gr. Einyrkjar

Rétt til aðildar eiga jafnframt sjálfstætt starfandi einyrkjar í verktöku við leiðsögn, sem ekki hafa launaða starfsmenn í vinnu. Einyrkjar hafa ekki atkvæðisrétt um kjarasamninga.

5. gr. Innganga í félagið

Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með inntökubeiðnum eða með skilum á gjöldum til félagsins.

Aðild nýrra félagsmanna að félaginu skal staðfest af skrifstofu félagsins árlega og skal félagið senda viðkomandi staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 30 daga frá dagsetningu staðfestingarinnar telst hann orðinn félagsmaður. Ekki er þörf sérstakrar staðfestingar ef viðkomandi hefur áður greitt til félagsins.

Um iðgjöld félagsmanna skv. 1. mgr., gilda ákvæði kjarasamninga félagsins á hverjum tíma.

Sé vafi um rétt til aðildar skal stjórn úrskurða um málið. Unnt er að skjóta þeirri ákvörðun til úrskurðar trúnaðarráðs.

Nýjum sjálfstætt starfandi félögum skv. 4. gr. sem óska aðildar að félaginu er skylt að veita upplýsingar um starfssvið, áætlaðar tekjur og gögn frá opinberum aðilum til staðfestingar á tekjum sé þess óskað.

6. gr. Félagsgjöld

Allir félagar skulu greiða ákveðinn hundraðshluta af launum fyrir ferðaleiðsögn í félagssjóð. Launagreiðendur draga þetta gjald af launum leiðsögumanns í samræmi við kjarasamninga og skila því til félagsins, en sjálfstætt starfandi standa skil á þeim gjöldum sjálfir.

Aðalfundur ákveður hlutfall félagsgjaldsins á hverju ári. Lágmarksgjald til að öðlast félagsaðild og halda henni samsvarar félagsgjaldi af launum samkvæmt lægsta taxta félagsins fyrir 15 daga vinnu á síðustu 12 mánuðum fyrir 1. febrúar næst fyrir aðalfund ár hvert.

Félagar í deildum sbr. 7. gr. greiða að auki fast árgjald til sinnar deildar. Fjárhæð deildargjalds og skipting þess milli verkefna deildarinnar og félagsins skal ákveðin á aðalfundi samhliða ákvörðun félagsgjalds.

7. gr. Fagdeild og sérdeildir

Innan Leiðsagnar starfar fagdeild leiðsögumanna og sérdeildir fyrir leiðsögumenn með aðra nánar tiltekna menntun í leiðsögn, starfa við tiltekna tegund leiðsagnar, hafa sérstök réttindi sem krafist er eða annað það sem nánar er tiltekið í reglum um sérdeildir. Aðild að félaginu getur falið í sér rétt til aðildar að fagdeild og/eða einni eða fleiri sérdeildum og skal umsókn um aðild beint til viðkomandi deildar. Hver deild setur sér reglur um aðild og starfshætti sem stjórn Leiðsagnar staðfestir.

Stjórn félagsins setur reglur um deildir félagsins og skulu þær njóta þjónustu félagsins og skrifstofu þess vegna starfsemi, fjármála og bókhalds eftir því sem nánar er ákveðið í reglum um þær.

Deildirnar skulu vera samstarfsvettvangur fyrir þá sem í þeim eru og gæta sérhagsmuna þeirra. Deildarfélagar kjósa sér þriggja manna stjórn sem skipuleggur starfsemi deildarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd gagnvart stjórn félagsins.

Hver deild getur tilnefnt áheyrnarfulltrúa í trúnaðarráð.

8. gr. Merki félagsins.

Merki félagsins, í hvaða mynd sem er, er eign þess. Einungis félögum Leiðsagnar er heimilt að bera það í samræmi við þær reglur sem um það gilda. Hvorki er leyfilegt að endurrita félagsmerkið til annarra nota, né sauma það í fatnað eða höfuðföt, án skriflegs leyfis félagsins. Fyrirtæki sem eingöngu eru með félaga í Leiðsögn í starfi við ferðaleiðsögn er heimilt að fengnu samþykki stjórnar félagsins að hafa félagsmerki þess í kynningu á leiðsögumönnum sínum enda sé það gert skv. reglum um notkun merkisins.

Stjórn félagsins setur reglur um notkun og gerð á merki félagsins.

 

II. KAFLI

Réttindi og skyldur félagsmanna

9. gr. Réttindi félagsmanna.

Félagar í Leiðsögn hafa, nema önnur ákvæði laga þessara eða einstakra sjóða mæli fyrir um annað:

a) málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétt á félagsfundum svo og kjörgengi til embætta og trúnaðarstarfa fyrir félagið. Enginn skal þó gegna því embætti eða þeim trúnaðarstörfum, sem hann var kosinn til, lengur en 6 ár samfellt. Atkvæðisrétt um kjarasamninga og verkfallsboðun skal miða við lokadag annars almanaksmánaðar á undan atkvæðagreiðslunni. Þeir einir hafa atkvæðisrétt sem á þeim degi höfðu greitt a.m.k. fjórfalt lágmarksgjald til að öðlast félagaðild sbr. 6. gr. á síðustu fjórum mánuðum fyrir þann dag eða áttfalt lágmarksgjaldið á síðustu 12 mánuðum fyrir þann dag.

b) rétt til að bera merki félagsins við vinnu sína í samræmi við lög félagsins og reglur sem stjórn þess setur.

c) rétt til að skrá sig á lista yfir leiðsögumenn sem Leiðsögn útbýr og birtir.

d) rétt á greiðslum úr sjóðum félagsins svo sem nánar er kveðið á um í reglugerðum sjóðanna.

Allir félagsmenn eiga rétt til aðstoðar félagsins vegna túlkunar á kjarasamningum og ágreinings um starfskjör.

10. gr. Skyldur

Skyldur félagsmanna eru:

a) að hlýða lögum félagsins, fundarsköpum, fundarsamþykktum og samningum þess.

b) að greiða tilskilin gjöld til félagsins.

c) að bera merki félagsins við vinnu sína.

11. gr. Brottvikning/áminning

Ef félagsmaður er talinn brjóta gegn lögum félagsins eða vinna gegn hagsmunum þess skal málið tekið fyrir á stjórnarfundi sem ákveður með einföldum meirihluta hvort veita skuli áminningu eða svipta hann réttindum félagsmanns. Skjóta má þeim úrskurði til félagsfundar.     

III. KAFLI.

Stjórn, trúnaðarráð og nefndir

12. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum, formanni og fjórum öðrum, auk fjögurra varamanna, kosnum á aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára í senn, en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára – tveir í senn. Varamenn eru kosnir til eins árs. Hverfi kjörinn stjórnarmaður úr stjórninni skal varamaður taka við stöðu hans og gilda þá um hann þeir tímafrestir sem um aðalmanninn höfðu gilt. Stjórnin skiptir með sér verkum og kýs varaformann, ritara og gjaldkera á fyrsta fundi eftir aðalfund.

Trúnaðarráði félagsins er heimilt að ákveða að formaður skuli kjörinn í allsherjaratkvæðagreiðslu. Fari slík atkvæðagreiðsla fram, skal henni lokið fyrir upphaf aðalfundar og úrslit kynnt á aðalfundi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Á aðalfundi 2020 skal kjósa tvo stjórnarmenn til tveggja ára og tvo til eins árs.

13. gr. Hlutverk stjórnar

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Hún ræður starfsmenn félagsins, ákveður laun þeirra og vinnuskilyrði.

Stjórnin ber sameiginlega ábyrgð á eignum og sjóðum félagsins sem og rekstri skrifstofu þess. Hún annast kynningu á starfsemi félagsins fyrir félagsmenn og almenning.

Stjórnin boðar til félagsfunda og aðalfundar.

Stjórn félagsins er skylt að fara að lögum félagsins og ályktunum meirihluta félagsmanna á löglega boðuðum félagsfundum. Samþykki félagsfundur ályktun, sem telst hafa víðtæk áhrif á starfsemi félagsins, er stjórn heimilt að vísa henni til allsherjaratkvæðagreiðslu innan mánaðar frá samþykkt hennar. Við undirbúning allsherjaratkvæðagreiðslu skal þess gætt, að greinargerðir flytjenda samþykktra ályktunartillagna verði birtar með kjörgögnum.

Stjórn félagsins skal sjá til þess að allt er varðar sögu þess sé sem best varðveitt.

Láti félagsmaður af trúnaðarstörfum er hann gegnir fyrir félagið er honum skylt að skila af sér öllum gögnum er trúnaðarstörf hans varða.

14. gr. Formaður

Formaður er framkvæmdastjóri félagsins. Formaður kallar saman stjórn. Formanni er skylt að kalla saman stjórn óski a.m.k. tveir stjórnarmenn eftir því. Formaður undirritar gerðabækur félagsins og gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Formaður hefur eftirlit með starfsemi félagsins og því að lögum þess og samþykktum sé fylgt í öllum greinum.

Varaformaður gegnir öllum störfum formanns í forföllum hans.

15. gr. Ritari og gjaldkeri

Ritari ber ábyrgð á að gerðabækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundagerðir og lagabreytingar. Hann undirritar gerðabækur ásamt formanni. Ritari ber ábyrgð á birtingu fundargerða félags- og stjórnarfunda á heimasíðu félagsins innan 10 daga eftir samþykkt þeirra.

Gjaldkeri er ábyrgur fyrir eftirliti með bókhaldi, fjárreiðum, og innheimtu félagsgjalda. Hann gerir á aðalfundi grein fyrir ársreikningum félagsins og fjárhagsáætlun næsta árs.

16. gr. Kjörnefnd

Trúnaðarráð felur sérstakri 3ja manna kjörnefnd það verkefni að gera tillögur um frambjóðendur til trúnaðarstarfa innan félagsins sem kosið er í á aðalfundi. Skal fjöldi frambjóðenda minnst vera einn fyrir hvert trúnaðarstarf sem kosið skal í. Einstökum félagsmönnum er einnig heimilt að bjóða sig eða aðra fram til trúnaðarstarfa án atbeina kjörnefndar. Öllum frambjóðendum skal gefinn kostur á að kynna framboð sitt á heimasíðu félagsins eigi síðar en einni viku fyrir aðalfund sbr. gr. 21.

17. gr. Trúnaðarráð

Í trúnaðarráði eiga sæti aðalmenn og varamenn í stjórn félagsins, sex félagsmenn og jafn margir varamenn kosnir á aðalfundi og einn áheyrnarfulltrúi hverrar fagdeildar og sérdeildar.

Trúnaðarráð er samninganefnd félagsins. Það kýs viðræðunefnd til að annast samningaviðræður og gerð kjarasamninga með fyrirvara um samþykki trúnaðarráðs.

Trúnaðarráð skal fylgjast náið með launaþróun og breytingum á vinnumarkaði og framkvæmd kjarasamninga félagsins og kýs eða tilnefnir kjaranefnd til að sinna þeim verkefnum og setur henni erindisbréf.

Trúnaðarráð skal jafnframt vera stjórn til ráðgjafar og aðstoðar í almennum málefnum félagsins og kýs kjörstjórn til að sjá um allherjaratkvæðagreiðslur skv. lögum þessum.

Formaður félagsins er formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.

Formaður kveður trúnaðarráð til fundar með þeim hætti sem hann telur best henta og er trúnaðarráðsfundur lögmætur þegar meirihluti ráðsins sækir fundinn.

Trúnaðarráð skal kalla til fundar að jafnaði eigi sjaldnar árssfjórðungslega.

Formaður getur auk þess kallað saman trúnaðarráð stjórninni til aðstoðar þegar ýmis félagsleg vandamál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi og ræður einfaldur meirihluti úrslitum í slíkum málum.

18. gr. Fastanefndir

Innan félagsins starfa fastanefndir, ritnefnd, fræðslunefnd, fagráð og alþjóðanefnd skipaðar þremur félagsmönnum hver. Einn er tilnefndur af stjórn en tveir skulu kosnir til tveggja ára í senn á aðalfundi. Nefndirnar kjósa sér formann og skipta með sér verkum.

Ritnefnd sér um öflun og gerð efnis sem varða starfsemi félagsins og störf leiðsögumanna til kynningar út á við og miðlunar milli félagsmanna. Hún sér um heimasíðu félagsins og aðra samfélagsmiðla þess, birtingu á hagnýtum upplýsingum fyrir leiðsögumenn og annast útgáfu á kynningarefni og öðru sem félagið kann að ákveða.

Fræðslunefnd sér um fræðslu á vegum félagsins um efni sem tengist leiðsögustarfinu og verkefnum leiðsögumanna við kynningu á landinu, þjóðinni og menningu hennar. Hún efnir til fræðslufunda um hagnýt og menningaleg efni, skipuleggur kynnisferðir fyrir leiðsögumenn, heimsóknir á áhugaverða staði, fræðslufundi og aðra viðburði.

Fagráð vinnur að stefnumótun í menntunar- og réttindamálum leiðsögunmanna og, kemur afstöðu félagsins í þeim á framfæri. Það annast samstarf við skóla sem kenna leiðsögn ferðamanna og annast skipulagningu námskeiða fyrir félagsmenn og fer með málefni sem varða starfsþjálfun og hefur umsjón með raunfærnimati.

Alþjóðanefnd annast samskipti og samstarf við samtök leiðsögumanna á Norðurlöndum, IGC, og í Evrópu, FEG, svo og félög leiðsögumanna í einstökum löndum eftir því sem tilefni er til.

Nefndir þessar starfa í nánu samráði við stjórn Leiðsagnar og skila henni yfirliti yfir störf sín svo oft sem þurfa þykir og greinargerð til aðalfundar félagsins.

Ákvæði til bráðabirgða: Fyrst skal kosið skv. grein þessari á aðalfundi 2020 og skal þá kosinn einn fulltrúi í hverja fastanefnd til eins árs og einn til tveggja ára.

IV. KAFLI.

Fundir og kjör í trúnaðarstöður

19. gr. Félagsfundir

Félagsfundir skulu haldnir þegar félagsstjórn telur þess þörf eða minnst 20 félagsmenn óska þess skriflega við stjórn félagsins og tilgreina fundarefni. Boða skal til fundarins innan tveggja vikna frá því að slík beiðni berst. Fundir skulu boðaðir með minnst þriggja daga fyrirvara með tölvupósti en bréflega til þeirra sem ekki hafa gefið upp netfang. Einnig skal birta auglýsingu á heimasíðu félagsins. Fundi í sambandi við vinnudeilur má boða með skemmri fyrirvara.

Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Verði ágreiningur um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði í samræmi við almenn fundarsköp. Óski félagsmaður eftir skriflegri atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk. Í atkvæðagreiðslum á fundum félagsins ræður einfaldur meirihluti atkvæða nema lög kveði á um annað.

Trúnaðarráð efnir til almenns félagsfundar vegna undirbúnings kjarasamninga sem og til kynningar á samningum þegar þeir hafa verið gerðir.

20. gr. Allsherjaratkvæðisgreiðsla

Allsherjaratkvæðagreiðsla skal fara fram;

a) þegar stjórn og trúnaðarráð telja mál svo mikilvæg að rétt sé að hafa slíka afgreiðslu.

b) þegar greiða þarf atkvæði um verkfallsboðun nema verkfalli sé einungis ætlað að taka til ákveðins hóps félagsmanna eða starfsmanna á tilgreindum vinnustað og er þá heimilt að taka ákvörðun um vinnustöðvun með atkvæðum þeirra sem henni er ætlað að taka til.

c) þegar greidd eru atkvæði um aðalkjarasamning félagsins.

d) og þegar mælt er fyrir um allsherjaratkvæðagreiðslu skv. lögum ASÍ.

Framkvæmd alsherjaratkvæðagreiðslu fer þá samkvæmt lögum og reglugerð ASÍ.

21. gr. Aðalfundur

Aðalfundur félagsins skal haldinn á tímabilinu 1. mars til 1. maí ár hvert. Aðalfundur skal boðaður með dagskrá á heimasíðu félagsins með a.m.k. einnar viku fyrirvara. Til fundarins skal jafnframt boðað með tölvupósti til þeirra sem hafa gefið upp netfang og er hann lögmætur ef þannig er til hans boðað.

Á hverjum aðalfundi skal liggja frammi skrá yfir félaga og kjörskrá.

Auglýsa skal frest til framboðs í trúnaðarstöður og fyrir tillögur til lagabreytinga einum mánuði fyrir aðalfund.

Framboðsfresti skal eigi ljúka fyrr en 10 sólarhringum fyrir aðalfund og skal tillögum skilað til skrifstofu Leiðsagnar fyrir þann tíma. Framboð verði send út með fundarboði aðalfundar eigi síðar en einni viku fyrir aðalfund. Kjósa skal í stjórn, trúnaðarmannaráð og nefndir félagsins á aðalfundi. Framboð til trúnaðarstarfa, sem kosið er til á aðalfundi, án tilskilins fyrirvara eru því aðeins heimil að ekki hafi innan frestsins borist framboð til þeirra starfa. Slíkum framboðum skal fylgja skrifleg heimild frá þeim, sem stungið er upp á.

22. gr. Dagskrá aðalfundar

Dagskrá aðalfundar skal vera:

1.      Kosning fundarstjóra og annarra starfsmanna fundarins

2.      Skýrsla félagsstjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.

3.      Reikningar félagsins og sjóða þess lagðir fram til afgreiðslu.

4.      Tillögur um lagabreytingar ef fyrir liggja.

5.      Fjárhagsáætlun lögð fram og tillaga gerð um félagsgjald, fag- og sérdeildagjöld.

6.      Kosning formanns eða lýsing formannskjörs.

7.      Kosning til stjórnar.

8.      Kosning til trúnaðarráðs.

9.    Kosning fulltrúa í fastanefndir og aðrar trúnaðarstöður.

10.  Kosning stjórnar sjúkrasjóðs félagsins.

11.  Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna reikninga til tveggja ára.

12.  Önnur mál.

V. KAFLI

Sjóðir og fjármál

23. gr. Sjóðir

Sjóðir félagsins skulu vera:

1. Félagssjóður.

2. Sjúkrasjóður.

3. Endurmenntunarsjóður.

Sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður skulu hafa sérstaka reglugerð samþykkta á aðalfundi. Reglugerðum sjóða má aðeins breyta á aðalfundi. Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skulu vera, hvernig verja skuli fé hans og hvernig honum skuli stjórnað.

Stjórn Sjúkrasjóðs hefur eftirlit með  rekstri hans og ákveður greiðslur úr honum í samræmi við reglugerð um hann. Aðalfundur kýs þrjá menn og tvo til vara, sem ekki sitja í stjórn félagsins, í stjórn sjóðsins til tveggja ára í senn. Ákvörðunum stjórnar Sjúkrasjóðs má áfrýja til stjórnar félagsins.

Ofantaldir sjóðir greiða allan kostnað af starfsemi félagsins samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.

Sjóðir félagsins skulu ávaxtaðir á tryggan hátt í ríkisskuldabréfum eða í ríkistryggðum skuldabréfum, í bönkum, í sparisjóðum og skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign. Við meiriháttar ráðstafanir á eignum félagsins þarf samþykki félagsfundar.

24. gr. Reikningsár

Reikningsár félagsins skal vera almanaksárið.

25. gr. Endurskoðun.

Tveir félagskjörnir skoðunarmenn reikninga, sem kosnir eru á aðalfundi skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir við þá. Auk athugunar hinna félagskjörnu skoðunarmanna er stjórn skylt að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga og fjárreiður félagsins í lok hvers reikningsárs. Endurskoðaðir reikningar félagsins og sjóða þess skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins í a.m.k. í þrjá daga fyrir aðalfund.

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði.

26. gr. Heiðursfélagar og gullmerki félagsins.

Heiðursfélagar geta þeir félagsmenn orðið, sem unnið hafa lengi fyrir félagið eða gegnt þýðingarmiklum trúnaðarstörfum fyrir stéttina. Trúnaðarráð útnefnir heiðursfélaga, enda sé það gert með samhljóða atkvæðum. Einnig geta 15 félagsmenn gert tillögu um heiðursfélaga og skal hún lögð fyrir trúnaðarráð til afgreiðslu. Heiðursfélagar skulu vera undanþegnir gjaldskyldu til félagssjóðs og kjörskyldu til trúnaðarstarfa, en eru háðir ákvæðum laga þessara að öðru leyti.

Stjórn og trúnaðarráð getur að auki afhent þeim aðila gullmerki félagsins sem hefur unnið mikið og óeigingjarnt starf fyrir félagið og ferðaþjónustuna í landinu. Stjórn félagsins ákveður hvenær og á hvern hátt afhending gullmerkis fer fram.

27. gr. Félagsslit

Félaginu verður ekki slitið nema félagsfundur samþykki tillögu þar um og a.m.k. ¾ félagsmanna samþykki það að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu og skal henni hagað skv. reglugerð ASÍ um allsherjaratkvæðagreiðslur.

Allsherjaratkvæðagreiðsla skal fara fram innan þriggja mánaða frá því að félagsfundur samþykkir tillögu um félagsslit en þó aldrei fyrr en nefnd skv. 3. mgr. hefur lokið störfum.

Komi fram tillaga um slit félagsins skal trúnaðarráð þegar í stað skipa nefnd þriggja félagsmanna auk lögfræðings og löggilts endurskoðanda er komi fram með tillögu um ráðstöfun eigna félagsins við félagsslitin. Nefndin skal ljúka störfum innan tveggja mánaða frá skipun.

Greiða skal atkvæði um tillögu nefndarinnar jafnhliða tillögu um félagsslit.

28. gr. Úrsögn

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg. Hún skal afhent formanni félagsins eða skrifstofu ásamt félagsskírteini og merki félagsmanna.

Enginn getur fengið samþykkta úrsögn úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst.

29. gr. Lagabreytingar

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi breytinganna verið getið í fundarboði.

Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist til skrifstofu félagsins 15 dögum fyrir aðalfund og skulu þær sérstaklega kynntar á heimasíðu félagsins og fylgja aðalfundarboði.

Til þess að lagabreytingar nái fram að ganga skulu þær hljóta samþykki 2/3 hluta atkvæða.

Lagabreytingar taka gildi um leið og þær hafa verið samþykktar. Lagabreytingar skal leggja fyrir miðstjórn ASÍ til staðfestingar.

30. gr. Úrsögn úr ASÍ

Um úrsögn úr ASÍ fer skv. lögum ASÍ.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins, 18.júní 2020. Samhliða falla úr gildi í heild sinni eldri lög félagsins.

Lögfræðiþjónusta

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 588 8670.

Image

Merki Leiðsagnar

Merki Leiðsagnar - Stéttarfélags leiðsögumanna, í hvaða mynd sem er, er eign þess. Hvorki er leyfilegt að endurrita félagsmerkið til annarra nota, né sauma það í fatnað eða höfuðföt, án skriflegs leyfis stjórnarinnar. Leiðsögumenn með staðfesta félagsaðild í Leiðsögn, geta sótt um leyfi stjórnar til að hafa félagsmerki Leiðsagnar í kynningargögnum sínum svo sem prentgripum (prentgögnum) og vefsíðum í kynningu á viðkomandi nafngreindum leiðsögumanni enda sé það gert skv. reglum um notkun merkisins.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image