Fréttir

4. febrúar 2015

Aðalfundur Félags leiðsögumanna

Aðalfundur Félags leiðsögumanna verður haldinn 29. febrúar 2016 kl. 20:00 að Stórhöfða 31 (bakatil), 110 Reykjavík

Lesa meira »
4. febrúar 2016

Yfirlýsing stjórnar FL vegna markaðsátaks Icelandair

Stjórn FL telur ástæðu til að senda frá sér yfirlýsingu vegna markaðsátaks Icelandair, enda margar ábendingar borist til stjórnar um málið.

Yfirlýsing frá stjórn Félags leiðsögumanna:

Stjórn Félags leiðsögumanna lýsir furðu sinni á þeim fyrirætlunum Icelandair sem birtar voru í vikunni. Þar hefur Icelandair kynnt mjög sérstaka þjónustu starfsmanna sinna, sem felur í sér að farið er inn á starfssvið leiðsögumanna og margra annarra starfsstétta sem og fyrirtækja innan ferðaþjónustunnar.

Lesa meira »
28. janúar 2016

Nýr samningur - SALEK samkomulagið

Það er ánægjuefni að skrifað hefur verið undir nýjan kjarasamning aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands við Samtök atvinnulífsins.

Samningurinn gildir frá 1. janúar 2016 til 31. desember 2018. Atkvæðagreiðsla verður kynnt á næstu dögum en henni þarf að vera lokið fyrir 26.2 2016. Við teljum að kjarasamningurinn feli í sér verulegar viðbætur við þær hækkanir sem samið var um á síðasta ári fyrir félagsmenn. Samninginn í heild sinni má finna á heimasíðum stéttarfélaganna og á asi.is.

Samningurinn byggir á rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 27.10 2015 og bókun um lífeyrisréttindi frá 5.5.2011 og er ætlað að tryggja jafnræði í kjaraþróun á grundvelli sameiginlegrar launastefnu og jöfnun lífeyrisréttinda.

Markmiðið kjarasamningsins er því tvíþætt:

1. Að auka lífeyrisréttindi á almennum vinnumarkaði úr 56% í 76% af meðalævitekjum og jafna ávinnslu lífeyrisréttinda milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Til að ná þessu þarf að hækka í áföngum mótframlag atvinnurekanda í lífeyrissjóð um 3,5%, úr 8% í 11,5%.

2. Að laga launa- og kjarabreytingar áranna 2016-2018 að rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 27.10 2015.

Gildissvið:
Samningurinn tekur til þeirra almennu kjarasamninga, sem aðildarfélög ASÍ gerðu við SA frá maí til september 2015. Sérstaklega er áréttað, að sérkjarasamninga aðila skuli uppfæra sérstaklega í samræmi við 2. gr. Rammasamkomulagsins frá 27. október 2015 og munu breytingar á launaliðum taka gildi á sömu dagsetningum og á við um almennu samningana.

Launaliðir:
2016: Í stað 5,5% launaþróunartryggingar kemur 6,2% almenn launahækkun, að lágmarki kr. 15.000 á mánuði. Launahækkunin kemur til framkvæmda 1. janúar 201 6 í stað 1. maí 2016. Hafi launagreiðandi framkvæmt almenna hækkun launa gagnvart þorra starfsmanna á tímabilinu 2. maí 2015 til 31. desember 2015 er heimilt að draga hana frá hækkuninni. Þó skal enginn starfsmaður fá minna en 6,2% launahækkun á tímabilinu 2. maí til 31. desember, að lágmarki kr.15.000 á mánuði. 2017: Í stað 3,0% almennrar launahækkunar 1. maí 2017 kemur 4,5% almenn launahækkun 2018: Í stað 2,0% almennrar launahækkunar 1. maí 2018 kemur 3,0% almenn launahækkun

Lífeyrisréttindi:
Framlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð hækkar og verður eftirfarandi:
2016: Framlag atvinnurekenda hækkar 1. júní 2016 um 0,5% stig og verður 8,5%
2017: Framlag atvinnurekenda hækkar 1. júní 2017 um 1,5% stig og verður 10,0%
2018: Framlag atvinnurekenda hækkar 1. júní 2018 um 1,5% stig og verður 11,5%

Réttindaávinnsla mun aukast um 36% og einstaklingur sem greiðir í lífeyrissjóð skv. þessu alla starfsævina getur vænst þess að fá um 76% af meðaltali ævitekna úr lífeyrissjóði í stað 56% áður. Örorkubætur og Barna- og fjölskyldulífeyrir hækka í sama hlutfalli.

Tryggt verður að einstaklingur geti valið að verja a.m.k. að hluta af hækkun iðgjaldsins í bundna séreign. Mikilvægt er að undirbúa þetta val vandlega og auðvelda einstaklingum að taka upplýsta ákvörðum því ef hluta iðgjalds verður ráðstafað í séreign munu greiðslur úr samtryggingu hækka hlutfallslega minna sem því nemur.

Nýtt samningalíkan fyrir íslenskan vinnumarkað
Þann 27. október 2015 skrifuðu aðilar vinnumarkaðarins undir samkomulag um mótun nýs samningalíkans fyrir íslenskan vinnumarkað. Ekki er verið að greiða atkvæði um það mál hér. Hér er einungis verið að greiða atkvæði um jöfnun lífeyrisréttinda og launahækkanir umfram gildandi kjarasamninga. Mikil vinna er framundan við mótun samningalíkansins þar sem kallað verður eftir þátttöku aðildarfélaga og félagsmanna, m.a. með fjölmennu stefnumóti í byrjun maí nk.Þegar niðurstaða liggur fyrir, líklega á vormánuðum 2017, og hefur samninganefnd ASÍ þegar ákveðið að hún verði lögð í sérstaka atkvæðagreiðslu félagsmanna.

Sameiginleg atkvæðagreiðsla
Löng hefð er fyrir því að breytingar á grundvallaratriðum lífeyriskerfisins séu afgreiddar með sameiginlegum hætti og jafnframt fyrir því að þegar samið er undir friðarskyldu sé gildistaka bundin við afgreiðslu samninganefndar sem nú er sameiginleg. Við þær aðstæður sem nú eru uppi og vegna kröfu SA hefur niðurstaðan orðið sú, með vísan til 2.mgr 5.gr. laga nr. 80/1938, að bera þennan kjarasamning sem samninganefnd ASÍ hefur sameinast um að gera, upp til afgreiðslu í einni sameiginlegri atkvæðagreiðslu.

Atkvæðagreiðsla fer fram á næstu vikum og er á vegum ASÍ. Stefnt er að því að henni sé lokið fyrir 19. febrúar. 2016

Hér má nálgast samninginn í heild sinni

Spurt og svarað um SALEK

Lesa meira »
26. janúar 2016

Eftirlíking af merki FL?

Félagi leiðsögumanna barst ábending um að sést hefði fólk, sem var að vinna við leiðsögn, sem bæri merki sem væri nauðalíkt fagfélagsmerkinu okkar. Stjórn FL kannaði málið og sá að ekki var um að villast; umrætt merki er sláandi líkt merki FL. félagsmerkið okkar er skráð hjá Einkaleyfastofu og því ákvað stjórnin að leita álits stofunnar á málinu. Einkaleyfastofa ráðlagði okkur að leita aðstoðar hjá lögfræðingi og í því ferli er merkjamálið nú.

Fagfélagsfólk ber merkið
Eins og fram kemur í lögum FL geta allir sem starfa við leiðsögn á Íslandi gerst félagsmenn í Félagi leiðsögumanna, annað hvort í fagfélagsdeildinni eða stéttarfélagsdeildinni (og margir eru í báðum), með þeim réttindum sem því fylgir að vera félagsmaður. Það eru þó eingöngu þeir sem lokið hafa námi frá skóla þar sem kennt er samkvæmt gildandi námskrá menntamálaráðuneytisins sem fá inngöngu í fagfélagið og þar með rétt til að bera merki félagsins.

Allir sem vinna við leiðsögn geta verið í FL
Það er vissulega gott að það sé eftirsóknarvert að mega bera merkið – og stjórn FL veit að ýmsir eru ósáttir við að allir félagsmenn fái það ekki. En því er til að svara að félagið byggir á grunni félagsmanna sem voru stofnfélagar og síðan þeim sem lokið höfðu námi frá Leiðsöguskóla Íslands (skólanum í Kópavogi). Það var langt í frá sátt um það á sínum tíma þegar félagið var opnað fyrir öllum sem starfa við leiðsögn – burtséð frá því hvort þeir höfðu menntað sig í faginu eða ekki - og því var fundin sú lausn að skipta félaginu í tvær deildir. Eins og fram kemur í lögunum þá hafa félagsmenn í báðum deildum sömu réttindi – nema hvað þeir sem aðeins eru í stéttarfélaginu hafa ekki rétt til að fjalla um menntunarmál félagsins og fá ekki að bera merki félagsins.

Fleiri fái aðgang að fagfélaginu?
Stjórn félagsins er fullkunnugt um að margir, sem ekki uppfylla núverandi skilyrði fyrir inngöngu í fagfélagið, vilja fá þar aðgang. En þeir sem hafa lagt á sig að mennta sig í faginu vilja ekki að menntun þeirra sé gjaldfelld með því að allir geti gengið í fagfélagið. Og þannig standa málin. Þó má geta þess að verið er að skoða hvort hægt sé að vera með einhvers konar stöðumat, þar sem að þeir sem unnið hafa sem leiðsögumenn í ákveðinn lágmarks árafjölda, gætu undirgengist stöðumatspróf og miðað við útkomu þess teldust hafa það sem til þarf til að verða fagfélagsmenn. En þetta er ennþá á frumstigi og í skoðun.

Bryndís Kristjánsdóttir

Lesa meira »